طراحی سایت

کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها)

کد گذاری  html  ( مجموعه کاراکترها)  و انواع آن

آموزش  html  درس بیست ونهم

کد گذاری html  : برای اینکه یک صفحه  html  به درستی نمایش داده شود، یک مرورگر وب باید بداند کدام کاراکتر(کد گذاری  کاراکتر)  برای استفاده تنظیم شده است.

کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها)
کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها)

کد گذاری html : کد گذاری کاراکتر چیست؟

اسکی اولین کد گذاری کاراکتر استاندارد بود ( همچنین مجموعه کاراکتر نامیده شد) . اسکی 128 کاراکتر الفبایی مختلف را تعریف کرد که می تواند روی اینترنت استفاده شود: اعداد از یک تا 9 ، حروف انگلیسی از  A  تا  Z و برخی کاراکترهای ویژه مانند ! $ + – ( ) @ < >

ANSI (Windows-1252) مجموعه کاراکتر ویندوز اورجینال، با پشتیبانی از 256 کد کاراکتر مختلف.

ISO-8859-1 مجموعه کاراکتری سخت برای  HTML 4  بود. این مجموعه کاراکتر همچنین از256 کد کاراکتر مختلف پشتیبانی می کرد.

به خاطر اینکه  ANSI و  ISO-8859-1 خیلی محدود بودند، HTML 4  همچنین از UTF-8 پشتیبانی می کرد. UTF-8 (Unicode) تقریبا همه کاراکترها و علامت ها را در ورد پوشش می دهد. کد گذاری کاراکتر های پیش فرض برای  HTML 5  ، UTF-8 است.

کد گذاری html  : ویژگی های HTML charset

برای نمایش یک صفحه  HTML  به درستی، یک مرورگر وب باید مجموعه کاراکتر استفاده شده در صفحه را بشناسد. این در تگ متا مشخص می شود.

برای HTML 4:

[php] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1">
[/php]

 

برای  HTML 5:

[php] <meta charset="UTF-8">
[/php]

 

اگر یک مرورگر ISO-8859-1 را در یک صفحه وب تشخیص دهد، آن به طور پیش فرض ANSI در نظر گرفته می شود، زیرا ANSI همانند ISO-8859-1 است به جز اینکه ANSI ، 32 کاراکتر اضافی دارد.

کدگذاری url  در html  را از اینجا ببینید

کد گذاری html  : تفاوت بین مجموعه کاراکترها

جدول زیر تفاوت بین مجموعه کاراکترهای توضیح داده شده بالا را نشان می دهد:

Numb
ASCII
ANSI
8859
UTF-8
توضیح
32
space
33
!
!
!
!
exclamation mark
34
"
"
"
"
quotation mark
35
#
#
#
#
number sign
36
$
$
$
$
dollar sign
37
%
%
%
%
percent sign
38
&
&
&
&
ampersand
39
'
'
'
'
apostrophe
40
(
(
(
(
left parenthesis
41
)
)
)
)
right parenthesis
42
*
*
*
*
asterisk
43
+
+
+
+
plus sign
44
,
,
,
,
comma
45
-
-
-
-
hyphen-minus
46
.
.
.
.
full stop
47
/
/
/
/
solidus
48
0
0
0
0
digit zero
49
1
1
1
1
digit one
50
2
2
2
2
digit two
51
3
3
3
3
digit three
52
4
4
4
4
digit four
53
5
5
5
5
digit five
54
6
6
6
6
digit six
55
7
7
7
7
digit seven
56
8
8
8
8
digit eight
57
9
9
9
9
digit nine
58
:
:
:
:
colon
59
;
;
;
;
semicolon
60
<
<
<
<
less-than sign
61
=
=
=
=
equals sign
62
>
>
>
>
greater-than sign
63
?
?
?
?
question mark
64
@
@
@
@
commercial at
65
A
A
A
A
Latin capital letter A
66
B
B
B
B
Latin capital letter B
67
C
C
C
C
Latin capital letter C
68
D
D
D
D
Latin capital letter D
69
E
E
E
E
Latin capital letter E
70
F
F
F
F
Latin capital letter F
71
G
G
G
G
Latin capital letter G
72
H
H
H
H
Latin capital letter H
73
I
I
I
I
Latin capital letter I
74
J
J
J
J
Latin capital letter J
75
K
K
K
K
Latin capital letter K
76
L
L
L
L
Latin capital letter L
77
M
M
M
M
Latin capital letter M
78
N
N
N
N
Latin capital letter N
79
O
O
O
O
Latin capital letter O
80
P
P
P
P
Latin capital letter P
81
Q
Q
Q
Q
Latin capital letter Q
82
R
R
R
R
Latin capital letter R
83
S
S
S
S
Latin capital letter S
84
T
T
T
T
Latin capital letter T
85
U
U
U
U
Latin capital letter U
86
V
V
V
V
Latin capital letter V
87
W
W
W
W
Latin capital letter W
88
X
X
X
X
Latin capital letter X
89
Y
Y
Y
Y
Latin capital letter Y
90
Z
Z
Z
Z
Latin capital letter Z
91
[
[
[
[
left square bracket
92
\
\
\
\
reverse solidus
93
]
]
]
]
right square bracket
94
^
^
^
^
circumflex accent
95
_
_
_
_
low line
96
`
`
`
`
grave accent
97
a
a
a
a
Latin small letter a
98
b
b
b
b
Latin small letter b
99
c
c
c
c
Latin small letter c
100
d
d
d
d
Latin small letter d
101
e
e
e
e
Latin small letter e
102
f
f
f
f
Latin small letter f
103
g
g
g
g
Latin small letter g
104
h
h
h
h
Latin small letter h
105
i
i
i
i
Latin small letter i
106
j
j
j
j
Latin small letter j
107
k
k
k
k
Latin small letter k
108
l
l
l
l
Latin small letter l
109
m
m
m
m
Latin small letter m
110
n
n
n
n
Latin small letter n
111
o
o
o
o
Latin small letter o
112
p
p
p
p
Latin small letter p
113
q
q
q
q
Latin small letter q
114
r
r
r
r
Latin small letter r
115
s
s
s
s
Latin small letter s
116
t
t
t
t
Latin small letter t
117
u
u
u
u
Latin small letter u
118
v
v
v
v
Latin small letter v
119
w
w
w
w
Latin small letter w
120
x
x
x
x
Latin small letter x
121
y
y
y
y
Latin small letter y
122
z
z
z
z
Latin small letter z
123
{
{
{
{
left curly bracket
124
|
|
|
|
vertical line
125
}
}
}
}
right curly bracket
126
~
~
~
~
tilde
127
DEL
128euro sign
129




NOT USED
130single low-9 quotation mark
131

ƒ


Latin small letter f with hook
132double low-9 quotation mark
133horizontal ellipsis
134dagger
135double dagger
136

ˆ


modifier letter circumflex accent
137per mille sign
138

Š


Latin capital letter S with caron
139single left-pointing angle quotation mark
140

Œ


Latin capital ligature OE
141




NOT USED
142

Ž


Latin capital letter Z with caron
143




NOT USED
144




NOT USED
145left single quotation mark
146right single quotation mark
147left double quotation mark
148right double quotation mark
149bullet
150en dash
151em dash
152

˜


small tilde
153trade mark sign
154

š


Latin small letter s with caron
155single right-pointing angle quotation mark
156

œ


Latin small ligature oe
157




NOT USED
158

ž


Latin small letter z with caron
159

Ÿ


Latin capital letter Y with diaeresis
160
no-break space
161

¡
¡
¡
inverted exclamation mark
162

¢
¢
¢
cent sign
163

£
£
£
pound sign
164

¤
¤
¤
currency sign
165

¥
¥
¥
yen sign
166

¦
¦
¦
broken bar
167

§
§
§
section sign
168

¨
¨
¨
diaeresis
169

©
©
©
copyright sign
170

ª
ª
ª
feminine ordinal indicator
171

«
«
«
left-pointing double angle quotation mark
172

¬
¬
¬
not sign
173

­
­
­
soft hyphen
174

®
®
®
registered sign
175

¯
¯
¯
macron
176

°
°
°
degree sign
177

±
±
±
plus-minus sign
178

²
²
²
superscript two
179

³
³
³
superscript three
180

´
´
´
acute accent
181

µ
µ
µ
micro sign
182

pilcrow sign
183

·
·
·
middle dot
184

¸
¸
¸
cedilla
185

¹
¹
¹
superscript one
186

º
º
º
masculine ordinal indicator
187

»
»
»
right-pointing double angle quotation mark
188

¼
¼
¼
vulgar fraction one quarter
189

½
½
½
vulgar fraction one half
190

¾
¾
¾
vulgar fraction three quarters
191

¿
¿
¿
inverted question mark
192

À
À
À
Latin capital letter A with grave
193

Á
Á
Á
Latin capital letter A with acute
194

Â
Â
Â
Latin capital letter A with circumflex
195

Ã
Ã
Ã
Latin capital letter A with tilde
196

Ä
Ä
Ä
Latin capital letter A with diaeresis
197

Å
Å
Å
Latin capital letter A with ring above
198

Æ
Æ
Æ
Latin capital letter AE
199

Ç
Ç
Ç
Latin capital letter C with cedilla
200

È
È
È
Latin capital letter E with grave
201

É
É
É
Latin capital letter E with acute
202

Ê
Ê
Ê
Latin capital letter E with circumflex
203

Ë
Ë
Ë
Latin capital letter E with diaeresis
204

Ì
Ì
Ì
Latin capital letter I with grave
205

Í
Í
Í
Latin capital letter I with acute
206

Î
Î
Î
Latin capital letter I with circumflex
207

Ï
Ï
Ï
Latin capital letter I with diaeresis
208

Ð
Ð
Ð
Latin capital letter Eth
209

Ñ
Ñ
Ñ
Latin capital letter N with tilde
210

Ò
Ò
Ò
Latin capital letter O with grave
211

Ó
Ó
Ó
Latin capital letter O with acute
212

Ô
Ô
Ô
Latin capital letter O with circumflex
213

Õ
Õ
Õ
Latin capital letter O with tilde
214

Ö
Ö
Ö
Latin capital letter O with diaeresis
215

×
×
×
multiplication sign
216

Ø
Ø
Ø
Latin capital letter O with stroke
217

Ù
Ù
Ù
Latin capital letter U with grave
218

Ú
Ú
Ú
Latin capital letter U with acute
219

Û
Û
Û
Latin capital letter U with circumflex
220

Ü
Ü
Ü
Latin capital letter U with diaeresis
221

Ý
Ý
Ý
Latin capital letter Y with acute
222

Þ
Þ
Þ
Latin capital letter Thorn
223

ß
ß
ß
Latin small letter sharp s
224

à
à
à
Latin small letter a with grave
225

á
á
á
Latin small letter a with acute
226

â
â
â
Latin small letter a with circumflex
227

ã
ã
ã
Latin small letter a with tilde
228

ä
ä
ä
Latin small letter a with diaeresis
229

å
å
å
Latin small letter a with ring above
230

æ
æ
æ
Latin small letter ae
231

ç
ç
ç
Latin small letter c with cedilla
232

è
è
è
Latin small letter e with grave
233

é
é
é
Latin small letter e with acute
234

ê
ê
ê
Latin small letter e with circumflex
235

ë
ë
ë
Latin small letter e with diaeresis
236

ì
ì
ì
Latin small letter i with grave
237

í
í
í
Latin small letter i with acute
238

î
î
î
Latin small letter i with circumflex
239

ï
ï
ï
Latin small letter i with diaeresis
240

ð
ð
ð
Latin small letter eth
241

ñ
ñ
ñ
Latin small letter n with tilde
242

ò
ò
ò
Latin small letter o with grave
243

ó
ó
ó
Latin small letter o with acute
244

ô
ô
ô
Latin small letter o with circumflex
245

õ
õ
õ
Latin small letter o with tilde
246

ö
ö
ö
Latin small letter o with diaeresis
247

÷
÷
÷
division sign
248

ø
ø
ø
Latin small letter o with stroke
249

ù
ù
ù
Latin small letter u with grave
250

ú
ú
ú
Latin small letter u with acute
251

û
û
û
Latin small letter with circumflex
252

ü
ü
ü
Latin small letter u with diaeresis
253

ý
ý
ý
Latin small letter y with acute
254

þ
þ
þ
Latin small letter thorn
255

ÿ
ÿ
ÿ
Latin small letter y with diaeresis

 

کد گذاری html
کد گذاری html

کد گذاری html  : مجموعه کاراکتر ASCII

ASCII از مقادیر 0 تا 31 (و 127) برای کاراکترهای کنترل استفاده می کند.
ASCII از مقادیر 32 تا 126 برای حروف، ارقام و نمادها استفاده می کند.
ASCII از مقادیر 128 تا 255 استفاده نمی کند.

 

کد گذاری html  : مجموعه کاراکتر  ANSI (ویندوز-1252)

ANSI برای مقادیر 0 تا 127 برابر با ASCII است.
ANSI مجموعه ای از کاراکتر اختصاصی برای مقادیر 128 تا 159 دارد.
ANSI برای مقادیر 160 تا 255 برابر با UTF-8 است.

 

کد گذاری html : مجموعه کاراکتر ISO-8859-1

8859-1 برای مقادیر 0 تا 127 برابر با ASCII است.
8859-1 از مقادیر 128 تا 159 استفاده نمی کند.
8859-1 برای مقادیر 160 تا 255 برابر با UTF-8 است

 

کد گذاری html : مجموعه کاراکتر UTF-8

UTF-8 برای مقادیر 0 تا 127 برابر با ASCII است.
UTF-8 از مقادیر 128 تا 159 استفاده نمی کند.
UTF-8 برای مقادیر 160 تا 255 برابر با هر دو ANSI و 8859-1 است.
UTF-8 همچنان از مقدار 256 با بیش از 10 هزار کاراکتر متفاوت ادامه می یابد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا