موفقیت فردی

مسئولیت پذیری در موفقیت کارآفرینی

مسئولیت پذیری در موفقیت کارآفرینی چه نقشی دارد

مسئولیت پذیری در موفقیت کارآفرینی چه نقشی دارد ؟ چطور می توانیم مسئولیت پذیر باشیم؟

مسئولیت پذیری در موفقیت کارآفرینی : مشکلات کارآفرینی را جز با حل کردن آنها نمی توان از بین برد. شاید این جمله خیلی ساده به نظر برسد.

موفقیت

موفقیت اتفاقی نیست راز موفقیت در درون شماست

موفقیت اتفاقی نیست راز موفقیت در درون شماست بیایید خودمان را بیشتر بشناسیم

موفقیت : شاید شما از آن دسته از افرادی باشید که اتلاف وقت می کنید و از انجام دادن کارها طفره می روید. و یا شاید مدیر شرکت یا موسسه ای هستید که از این نوع کارمندان دارید. شاید مدت هاست که می خواهید یک کارآفرین شوید اما نمی دانید که چرا شروع نمی کنید؟ چرا بقیه شروع کرده اند؟

رنج مشروع کارآفرینی

رنج مشروع کارآفرینی چیست

رنج مشروع کارآفرینی چیست؟ چرا باید رنج بکشیم؟

رنج مشروع کارآفرینی : کارآفرینی از درد و رنج جدا نیست. و این حقیقتی بزرگ است. با پذیرش این واقعیت حقیقت دشواری کارآفرینی اهمیتی ندارد.