HTML

HTML Styles

HTML Styles

HTML Styles یا سبک های html چیست ؟
آموزش html درس هشتم
مثال :

I am Red

I am Blue

I am Big

صفت HTML Styles

تنظیم style برای html می تواند با صفت (style attribute.)انجام شود.

پاراگراف های html

پاراگراف های html

پاراگراف های html و شیوه نوشتن پاراگراف
آموزش html درس هفتم

پاراگراف های html

پاراگراف های html به آسانی برای اهداف مشخص تنظیم می شوند.

عنصر

پاراگراف را تعریف می کند.

عنوان های HTML

عنوان های HTML

عنوان های HTML شامل چه چیزهایی می شوند ؟
آموزش html درس ششم

عنوان ها در اسناد HTML بسیار مهم هستند.
عنوان های HTML

عنوان ها با برچسب های

تا

تعریف می شوند.

مهمترین عنوان را تعریف می کند.

کم اهمیت ترین عنوان را تعریف می کند.

صفات html

صفات html

صفات html
آموزش html درس پنجم
صفات اطلاعات اضافی در مورد عناصر HTML ارائه می دهند.
صفات HTML
• تمام عناصر HTML می توانند دارای صفات باشند.
• صفات اطلاعات اضافی در مورد عنصر ارائه می کنند.
• صفات همیشه در تگ شروع مشخص می شوند.

عناصر HTML

عناصر HTML

عناصر HTML
آموزش html درس چهارم

یک عنصر HTML معمولاً شامل یک تگ شروع و یک تگ پایان است، با محتوای وارد شده بین این دو تگ :
محتوا در اینجا نوشته می شود…

مثال های پایه ای html

مثال های پایه ای html را به اختصار توضیح می دهیم.
آموزش html درس سوم

نگران نباشید اگر در این مثال ها از تگ هایی که یاد گرفته اید استفاده نشده است.

در درس های بعد آنها را یاد خواهید گرفت.

ویرایشگران HTML

ویرایشگران HTML

ویرایشگران HTML در PC و MAC
آموزش HTML درس دوم

نوشتن HTML با استفاده از Notepad یا TextEdit
صفحات وب را می توان با استفاده از ویرایشگران حرفه ای HTML ایجاد و اصلاح کرد.

معرفی html

معرفی html

معرفی html و تگ های مورد استفاده در html
آموزش html درس اول

HTML چیست؟
HTML زبان استاندارد نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب است.
HTML مخفف زبان نشانه گذاری Hyper Text است.

وب سایت های استاتیک

وب سایت های استاتیک

وب سایت های استاتیک چطور طراحی می شوند و چه مزایایی دارند؟وب سایت های استاتیک شامل تعدادی صفحه وب با محتوای ثابت است که در هر صفحه اطلاعاتی برای هر بازدید کننده نمایش داده می شود.